شماره تماس : 02155980928

02155980332

شیر فلکه فولادی کلاس 800

شیر فلکه فولادی دنده ای کلاس 800

908080

شیر فلکه فولادی CL 800 A105

شیر فلکه فولادی OMB

شیر فلکه فولادی LVF

شیر فلکه فولادی کلاس 800

شیر فلکه فولادی ساکت کلاس 800

شیر فلکه فولادی کلاس 800 LF2

جهت کلیه پروژه های صنعتی و نفت و گاز و پتروشیمی و …….